baner3
baner1
baner2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: 2/ZP/2016

Nazwa zadania: Zakup fabrycznie nowego samochodu do bezpylnego usuwania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 oraz pojemników MGB 120,240 i 1100 l oraz odpadów segregowanych typu, plastik, szkło, papier i tektura.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ


 

Janikowo: Zakup fabrycznie nowego samochodu do bezpylnego usuwania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 oraz pojemników MGB 120,240 i 1100 l oraz odpadów segregowanych typu, plastik, szkło, papier i tektura.

Numer ogłoszenia: 86125 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU - POBIERZ

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. , ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3514439, -49, -58, faks 052 3513304.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-janikowo.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z większościowym udziałem gminy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego samochodu do bezpylnego usuwania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 oraz pojemników MGB 120,240 i 1100 l oraz odpadów segregowanych typu, plastik, szkło, papier i tektura..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy(rok produkcji 2016) samochód do bezpylnego usuwania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 oraz pojemników MGB 120,240 i 1100 l oraz odpadów segregowanych typu, plastik, szkło, papier i tektura. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 8 - Wymagane szczegółowe parametry techniczne jakim odpowiadać musi oferowany sprzęt. Wymagane okresy gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. - na podwozie: gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów - na zabudowę samochodu: 24 miesiące, Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji dokonywane będą zgodnie z kartą gwarancyjną, a usuwanie wad zgodnie postanowieniami umowy na koszt Wykonawcy. Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego (świadectwo homologacji dotyczące homologacji pojazdu skompletowanego wydane na podstawie art. 68 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem..

 

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Działalność na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali główne dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy o takim samym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (minimum 700 000 PLN brutto za każdą dostawę) z podaniem dat i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty, że dostawy zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują autoryzowanymi stacjami serwisowymi na terenie Polski oddalonymi od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 100 km lub posiadają serwis mobilny dla oferowanego modelu samochodu i zabudów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych;Szczegółowe parametry techniczne jakim odpowiadać musi oferowany sprzęt.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin dostawy - 10

 

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków oraz jeżeli okażą się one korzystne dla zamawiającego lub gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z innych nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Zamawiający dopuszcza między innymi następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy , Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 2) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim-janikowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 88-160 Janikowo ul. Kasprowicza 57 - sekretariat pok. nr 5.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 88-160 Janikowo ul. Kasprowicza 57 - sekretariat pok. nr 5.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZETARGU - POBIERZ