baner1
baner3
baner2
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie zostało utworzone w dniu 1 stycznia 1989 r.- zarządzeniem nr 6/88 Naczelnika Miasta i Gminy w Janikowie z dnia 31 grudnia 1988 r. Podstawą do jego utworzenia był art. 9 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201) w związku z zarządzeniem Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 roku w sprawie podziału niektórych przedsiębiorstw państwowych. W ten sposób podziałowi uległo Przedsiębiorstwo Państwowe – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Nowotki 33. W wyniku podziału utworzono Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w : Gniewkowie, Janikowie i Kruszwicy – w woj. bydgoskim. Nowo utworzone przedsiębiorstwa zastąpiły funkcjonujące wówczas Rejony Obsługi Mieszkańców tzw. ROM–y. W tamtym czasie przedsiębiorstwo było podporządkowane Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Janikowie, a nadzór nad nim sprawował Naczelnik Miasta i Gminy, jako jego organ założycielski. Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa został Pan Andrzej Brzeziński, powołany na to stanowisko przez Naczelnika Miasta i Gminy w Janikowie, z dniem 15 lutego 1989 r. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zdobytą na stanowisku zaopatrzeniowca w Janikowskich Zakładach Sodowych, bardzo szybko wyposażył firmę w niezbędne narzędzia i sprzęt umożliwiając jej tym samym samodzielne i sprawne funkcjonowanie. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w tamtym czasie było realizowanie zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb ludności i innych jednostek w obsługiwanym rejonie w zakresie:

  • Gospodarki mieszkaniowej,
  • Gospodarki komunalnej,
  • Działalności pomocniczej.

Kolejne zmiany to rok 1990. W dniu 27 maja 1990 r. w wyniku przeprowadzonych po raz pierwszy w powojennej historii Polski całkowicie wolnych wyborach do władz lokalnych, Pan Andrzej Brzeziński obejmuje funkcję Burmistrza gminy i miasta Janikowo. Po przeprowadzce do ratusza, na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa w dniu 15 sierpnia 1990 roku, na podstawie wcześniej przeprowadzonego konkursu, powołuje swojego dotychczasowego zastępcę w przedsiębiorstwie - Pana Wojciecha Sobańskiego. Do najistotniejszych przekształceń przedsiębiorstwa dochodzi w dniu 7 grudnia 1991 r., kiedy to na podstawie Uchwały nr XII/88/91 Rady Miejskiej w Janikowie, zostaje ono przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skarbu gminy Janikowo o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Janikowie. Przekształcenie nastąpiło w formie aktu notarialnego z dnia 12 sierpnia 1992 r. – repertorium A nr 334/92. Kolejne lata działalności spółki, to zdecydowane poszerzenie zakresu jej działalności. Zmiany następują również w zarządzie spółki. W dniu 27 października 1994 r., na członka zarządu zostaje powołana zatrudniona dotychczas w spółce na stanowisku głównej księgowej - Pani Danuta Ziółkowska. Od tej pory zarząd spółki jest dwuosobowy i składa się z :

  • Pana Wojciecha Sobańskiego – Dyrektora Zarządu,
  • Pani Danuty Ziółkowskiej – Członka Zarządu.

W tym składzie zarząd funkcjonuje niezmiennie do dnia 31 grudnia 1998 r. Od 1 stycznia 1999 r. następuje zmiana. Pana Wojciecha Sobańskiego zastępuje zatrudniony dotychczas w spółce na stanowisku Szefa Produkcji Pan Wiesław Nurski, który funkcję Dyrektora Zarządu pełni do dnia 26 września 2006 r. Na jego miejsce w tym samym dniu, powołany zostaje Pan Jan Drzewiecki kierujący do tej pory Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. W dniu 29 grudnia 2008 roku Pani Danuta Ziółkowska odchodzi na emeryturę i od tej pory Jan Drzewiecki zarządza spółką jednoosobowo.