baner2
baner1
baner3
 

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Burmistrz Miasta i Gminy Janikowo. Rada Nadzorcza jest organem kontrolującym i nadzorującym bieżącą działalnością Zarządu. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków, wybieranych po dwóch przez Zgromadzenie Wspólników oraz przez pracowników spółki. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata.

W skład rady nadzorczej wchodzą:

Paweł Szatkowski - Przewodniczący

Sławomir Waleński - Członek

Dorota Uszko - Członek

Tomasz Kopruszyński - Członek

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W skład zarządu wchodzą:     

Jan Drzewiecki - Dyrektor Zarządu